Sa oled siin

Haridus- ja Teadusministeeriumi tutvustus

Haridus- ja Teadusministeeriumi peamiseks ülesandeks on tagada haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika sihipärane ja tõhus areng ning teadus- ja arendustegevuse kõrge tase ja konkurentsivõime.

Ministeeriumi valitsemisalas on riigi haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika kavandamine ning sellega seonduvalt alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg-, huviala- ning täiskasvanuhariduse, teadus- ja arendustegevuse, noorsootöö ja erinoorsootöö valdkondade korraldamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.

Ministeeriumi haldusalas on 11 allasutust, lisaks riigiõppeasutused ja teadus- ja arendusasutused. Ministeerium ei juhi haldusala asutusi mitte vahetult, vaid strateegiliselt – töötab välja nende arengusuunad, määratleb eesmärgid ja analüüsib tulemusi, tagab eelarve, teostab järelevalvet jms.

Haridus- ja Teadusministeeriumis töötab üle 270 inimese.

Ülesannete täitmiseks ministeerium:

  • planeerib, korraldab ja arendab haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitikat;
  • töötab välja riigi arengukavad haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika valdkondades ning tagab nende kooskõla üleriigiliste ja valdkondlike arengukavadega; korraldab arengukavade rahastamise, elluviimise ja tulemuste hindamise;
  • teostab riikliku järelevalvet haridusasutuste õppe- ja kasvatustegevuse üle, samuti riiklike õppekavade ja muude haridusstandardite täitmise üle;
  • planeerib, arendab riiklike õppekavasid ja muid haridusstandardeid ning korraldab nende koostamise ja akrediteerimise.
 

Haridus- ja Teadusministeeriumi struktuur

struktuur

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi eesmärgid


Haridus- ja Teadusministeerium lähtub oma tegevuses valdkondlikest arengukavadest. Ministeeriumi arengukava "Tark ja tegus rahvas" koondab tegevused aastateks 2015-2018.

Samuti tegutseb ministeerium valitsusprogrammis kokku lepitud valdkondlike eesmärkide nimel.

Arengukava "Tark ja tegus rahvas" koondab kuus üldeesmärki:

  • kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele ning võimetele vastavad õpivõimalused kogu elukaare jooksul, et tagada neile isiksusena väärika eneseteostuse võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus;
  • soodsad tingimused tootlikkuse ja elatustaseme kasvuks, heaks hariduseks ja kultuuriks, Eesti kestmiseks ja arenguks;
  • noorel on avarad võimalused arenguks ja eneseteostuseks, mis toetab sidusa ja loova ühiskonna kujunemist;
  • eesti keel on pidevalt arenev kultuurkeel ja Eestis väärtustatakse mitmekeelsust;
  • ühiskonna dokumentaalse mälu kestlik säilitamine, kasutamine ning kodanike õiguste tõendamine;
  • strateegiliste eesmärkide täitmist ja missiooni ning väärtuste järgimist toetav organisatsioonikultuur Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas, mis on orienteeritud koostööle ja kaasamisele ning tekitab usaldusväärsust töötajates, partnerites ja avalikkuses.
 

Tegevusdokumendid

 

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
03.03.2016 - 13:57PDF icon htm_2016._a_tooplaan.pdf366.68 KBpdf
03.03.2016 - 13:57PDF icon htm_2016_organisastioon_arendamise_kava.pdf363.84 KBpdf
Viimati uuendatud: 16. märts 2017